ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเอเซีย - นาทราย หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพะยอม รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอ (ดู : 3)

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่
แนะนำบุคลากร
 • อำพัน ศรีแป้น
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • หนูแก้ว ดวงมณี
  รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • บุญเสริม หนูสุวรรณ์
  รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • นายไพฑูล ผอมสวัสดิ์
  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • นางสุธาสินี ขุนชิต
  ปลัดเทศบาล