ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายบ้านไสเตียน-บ้านโหล๊ะเร็ด ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง (ดู : 17)

แนะนำบุคลากร
 • อำพัน ศรีแป้น
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • หนูแก้ว ดวงมณี
  รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • บุญเสริม หนูสุวรรณ์
  รองนายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • นายไพฑูล ผอมสวัสดิ์
  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง
 • นางสุธาสินี ขุนชิต
  ปลัดเทศบาล